Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Uwagi po wrześniowym posiedzeniu Komitetu Stali OECD

  Lieven Top, Przewodniczący Komitetu Stali OECD

  Rynki stalowe na wzroście, strukturalna nierównowaga wciąż pozostaje nierozwiązana

  Gospodarka światowa kontynuuję ożywienie w 2018 roku, wspierane głównie przez akomodacyjną politykę monetarną i fiskalną. Zgodnie z najnowszymi prognozami gospodarczymi OECD przewiduje się, że globalne tempo wzrostu PKB wzrośnie do 3,8 proc. w 2018 roku i 3,9 proc. w 2019 roku. Do zagrożeń mogących mieć wpływ na spadek wskaźników zalicza się dalszy wzrost tarć w handlu, wysokie zadłużenie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz skutki polityk fiskalnych i monetarnych.

  W pierwszych pięciu miesiącach 2018 roku poprawiły się warunki na rynku stali, przy wzroście światowej produkcji stali surowej o 4,6 proc., umiarkowanej poprawie konsumpcji i ponownym wzroście cen do poziomu z 2012 roku. Niemniej jednak utrzymują się różnice w poziomie wzrostu w poszczególnych regionach. Pozostają duże wątpliwości co do tego, czy ta dynamika będzie kontynuowana. Ostatnie prognozy dotyczące zużycia stali wskazują na spowolnienie tempa wzrostu, a długoterminowy wzrost utrzymuje się na poziomie 1 proc.

  Globalne zdolności produkcyjne stali ponownie wzrosną w 2018 roku, powiększając nadwyżkę

  Biorąc pod uwagę umiarkowane oczekiwania dotyczące wzrostu popytu i możliwości wykorzystania cyklicznego wzrostu, pilnie należy wyeliminować nadwyżki mocy produkcyjnych, które pomimo spadków w 2016 i 2017 roku utrzymują się na rekordowym poziomie 540 milionów ton. Jest ona dodatkowo powiększana wzrostami mocy w 2018 roku (2 proc.), sprawiając, że zdolność produkcyjne stali wynoszą już 2,291 mld ton. Co więcej, w związku z szeregiem nowych inwestycji realizowanych głównie w Azji i na Bliskim Wschodzie, globalne zdolności produkcyjne mogą wzrosnąć o kolejne 1,6 proc. w latach 2019-2021 w przypadku braku likwidacji mocy. Komitet Stali OECD z zadowoleniem przyjmuje wstępne prace nad inwestycjami transgranicznymi i zachęca Sekretariat OECD do dalszej analizy tej kwestii, w celu lepszego zrozumienia warunków, w których działania takie rekompensują likwidacje mocy krajowych i pogłębianie nadwyżki zdolności produkcyjnych.

  Nadwyżka mocy pozostaje kluczowym wyzwaniem dla światowego przemysłu stalowego. Komitet wyraził stanowisko, że należy szybko usunąć zakłócające rynek działania państw, które się do tego przyczyniają i przeprowadzić dokładną analizę na temat subsydiowania hutnictwa.
  Wymiana poglądów podczas zorganizowanych warsztatów dostarczyła nowych informacji na temat działań, które mogą ułatwić restrukturyzację w sektorze stalowym, w tym programów, które niosą pomoc hutnikom i społecznościom dotkniętym zmianami strukturalnymi. Stwierdzono także potrzebę rozszerzenia zakresu badań naukowych w tych dziedzinach, jak to miało miejsce w ostatnich dekadach XX wieku.

  Komitet wezwał również Globalne Forum ds. Nadwyżki Mocy Produkcyjnych do szybkiego wdrożenia uzgodnionych działań w celu wyeliminowania nadwyżek mocy produkcyjnych i zakłócających rynek środków wspierających hutnictwo.

  Globalny handel stalą nadal spada w wyniku rosnącej liczby środków ochronnych

  Wymiana handlowa stalą wciąż spada w wyniku coraz większej liczby działań ochronnych rynku stali. Światowy eksport stali spadł o 7,9 proc. w pierwszym kwartale 2018 roku w porównaniu do tego samego okresu w 2017 roku, import kontynuuje trend spadkowy w 2018 roku, malejąc o 6,6 proc. w analogicznym okresie.

  Komitet Stali omówił aktywne środki ochronne i wielu delegatów wyraziło poważne obawy dotyczące wpływu tych środków na handel stalą, trwały wzrost światowych rynków stali i warunki rynkowe w poszczególnych gospodarkach.

  Należy zwracać szczególną uwagę na tę kwestię w odpowiednich gremiach, z koniecznością dalszego monitorowania przez Komitet środków polityki handlowej w zakresie handlu stalą i ich wpływu na gospodarki członków.

  OECD będzie kontynuować monitorowanie subsydiowania i innych rządowych środków wsparcia

  Komitet szczegółowo omawiał prace nad subsydiami hutnictwa i rządowymi środkami wsparcia ukierunkowanymi na stal. Komitet określi zakres, warunki pracy i jej treść. Na tej podstawie przyszłe prace Komitetu w tym obszarze będą koncentrować się na opracowaniu wytycznych i bazy danych na temat dotowania i innych form wsparcia rządowego. Prace te mogą rozwinąć dyskusję na temat długoterminowych rozwiązań w celu rozwiązania problemu nadmiernych mocy produkcyjnych w hutnictwie.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint