Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  W gąszczu nowych przepisów

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Wraz z rozpoczęciem nowego roku, warto przyjrzeć się zmianom prawnym, jakie czekają przedsiębiorców w nadchodzących miesiącach. Część z nich już obowiązuje, część dopiero czeka na wejście w życie, jeszcze inne są w procesie legislacyjnym, jednak z planowanym zakończeniem jeszcze w 2018 roku. Zapraszam do zapoznania się z moim subiektywnym zestawieniem dziesięciu przepisów, z którymi przedstawiciele nie tylko naszej branży, powinni się zapoznać.

  1. W obszarze prawa podatkowego najważniejsze rozwiązania to objęcie wszystkich przedsiębiorstw obowiązkiem JPK oraz powstanie Centralnego Rejestru Faktur a także wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, o którym już wielokrotnie pisałam.

  2. Warto też pamiętać o zmianach w CIT, m.in. ograniczeniu możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez podmioty powiązane oraz innych kosztów finansowania dłużnego a także zmian dot. usług niematerialnych ( np. doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych) od podmiotów powiązanych - wydatki te będzie można zaliczać bez ograniczeń do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości 3 mln zł rocznie. Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA.

  3. Od maja zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zastąpi dotychczasowe regulacje). RODO wprowadzi wymóg właściwego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych i wdrożenie nowych procedur zarządzania danymi pracowniczymi, zmiany w polityce informacyjnej oraz zapewnienie nowych praw użytkownikom, w tym w szczególności prawa do zapomnienia. W szczególności przepisy dotyczyć będą obszarów human resources oraz sprzedaży i marketingu. Karą za nieprzestrzeganie przepisów może być nawet suma do 4 proc. całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

  4. Do końca września 2018 roku upublicznione zostaną za lata 2012-2018 (a następnie regularnie, co rok) informacje o rozliczeniach z Urzędem Skarbowym spółek (przychody, koszty, dochody, straty, wysokości należnego CIT i procentowy udział należnego podatku w zysku brutto), których roczne przychody przekraczają 50 mln euro oraz 60 działających w Polsce podatkowych grup kapitałowych.

  5. Na początku roku mają wejść w życie zmienione przepisy dot. specjalnych stref ekonomicznych. Podatkowe zachęty inwestycyjne będą rozszerzone na teren całego kraju i być uzależnione od: lokalizacji, charakteru inwestycji i jakości powstających miejsc pracy.

  6. Na podpis Prezydenta czeka ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Wprowadza ona wymóg dla banków i SKOKów przekazywania fiskusowi informacji o rachunkach bankowych firm oraz przesyłania dziennych zestawień transakcji na kontach. Natomiast Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł blokować konta przedsiębiorców na 72 godziny (lub do 3 miesięcy), gdy wystąpi uzasadniona obawa co do nie wykonania zobowiązania podatkowego. Powstanie też czarna lista czynnych podatników (podatników wykreślonych a następnie przywróconych do rejestru).

  7. Na etapie Rady Ministrów znajduje się ustawa o wprowadzająca uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zawiera ona wskazanie, że członkowie zarządu spółki kapitałowej składają oświadczenie o swojej rezygnacji sądowi rejestrowemu, a członkowie rady nadzorczej – spółce. Regulowanie ponadto reguluje skutki nabycia udziału (lub akcji) ze środków pochodzących z majątku wspólnego przez jedynie jednego z małżonków oraz doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji.

  8. W parlamencie dobiegają końca prace przy wprowadzeniu Rejestru Należności Publicznoprawnych - pozwoli on każdemu poznać wysokość podatków, ceł, składek ZUS i mandatów skarbowych, kontrahenta (gdy jego zobowiązanie przekroczy 5 tys. zł.)

  9. Trwające prace nad ustawą o jawności życia publicznego wprowadzą wymóg dla średnich i dużych przedsiębiorstwach opracowania i wdrożenia kodeksu etycznego przedsiębiorcy (będzie musiał zostać podpisany przez każdego kontrahenta, pracownika i współpracownika firmy), opracowania wewnętrznej procedury informowania władz firmy o propozycjach korupcyjnych, opracowania wewnętrznej procedury w firmie dotyczącej otrzymywania prezentów i innych korzyści przez pracowników, zaznajomienia pracowników z zasadami odpowiedzialności karnej za popełnienie określonych w projekcie ustawy przestępstw. Ustawa wprowadzi ponad to zakaz rozwiązania umowy (umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) z sygnalistą wprowadzi także kary do 10 mln zł nakładane przez UOKiK za nieprzestrzeganie przepisów (za ich brak, ich niestosowanie bądź stosowanie procedur pozornych lub nieskutecznych).

  10. Również w będącym w opracowaniu Prawie Przedsiębiorcy, o którym już pisałam wcześniej, czeka nas wiele istotnych zmian. Oprócz tak konkretnych rozwiązań, jak likwidacja REGONu, ma zostać wprowadzony katalog zasad, w tym zasady uczciwości podatnika i rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, zasadę proporcjonalności, (urzędnicy będą mogli podejmować tylko te działania, które są konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu) oraz zasadę równego traktowania przedsiębiorców według jednakowej miary.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint